Πρόσκληση στους εργοδοτικούς φορείς (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ) απέστειλε

σήμερα η ΓΣΕΕ, για την άμεση έναρξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την

υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η ΓΣΕΕ, εκτός από αιτήματα θεσμικού χαρακτήρα τα οποία τεκμηριωμένα θα θέσει

στη διαπραγμάτευση, επικεντρώνει τις διεκδικήσεις της στα εξής:

1. Σύναψη συμφωνίας για νέο συμβατικό κατώτατο μισθό, με στόχο την

προστασία της αξιοπρεπούς διαβίωσης και κριτήριο το 60% του διάμεσου μισθού

με συνεκτίμηση του πληθωρισμού στην πραγματική αγοραστική δύναμη των

μισθωτών.

2. Ενσωμάτωση στην ΕΓΣΣΕ των τελικών διατάξεων για τη νομική μορφή, την

οργάνωση και λειτουργία του «Ειδικού Λογαριασμού Επαγγελματικής

Κατάρτισης» (ΕΛΕΚ), σύμφωνα με το αρθρ. 15 § 5 του ν. 4921/2022 και το αρθρ.2

της προηγούμενης ΕΓΣΣΕ (ΠΚ 15/30.6.2022).

Για τη Συνομοσπονδία διαχρονικά, γεγονός που τονίζεται και στην παρούσα

πρόσκληση προς τους εργοδοτικούς φορείς, δε μπορεί να υπάρξει πραγματική

οικονομική ανάπτυξη χωρίς ουσιαστική ανάκαμψη της αγοράς εργασίας.

Οι συνθήκες επιβάλλουν ανάμεσα σε άλλα, τη ριζική επέκταση των συλλογικών

συμβάσεων εργασίας, όπως προβλέπει και σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής στο 80% των εργαζομένων.

Στη χώρα μας οι συλλογικές συμβάσεις καλύπτουν μόλις το 26% των εργαζομένων,

όταν σε άλλες χώρες της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης τα ποσοστά κάλυψης

ξεπερνούν το 70%.


Επισυνάπτεται σε μορφή PDF και WORD η πρόσκληση προς τους εργοδοτικούς

φορείς


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ