Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ με γνώμονα τα συμπεράσματα της μέχρι σήμερα δράσης

του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης εργαζομένων και ανέργων,

προχωρά στην έκδοση πληροφοριακού υλικού με τη μορφή οδηγών, με στόχο να συμβάλει

στην πληροφόρηση και την κατανόηση βασικών εννοιών και δικαιωμάτων που διέπουν τις

εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής δίνεται στη δημοσιότητα ο οδηγός πληροφόρησης με

τίτλο «Άδειες Εργαζόμενων», όπου παρουσιάζονται τα είδη των αδειών που δικαιούται

κάθε εργαζόμενος/η στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι

προϋποθέσεις χορήγησής τους, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που προέκυψαν από

τις διατάξεις του Ν. 4808/2021.

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 6 «Διαμόρφωση των εξ

αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής Εργαζομένων

και Ανέργων, ανάπτυξη συστήματος εσωτερικής λειτουργίας και

επιμορφωτικών/συμβουλευτικών διαδικασιών του στελεχιακού δυναμικού», της Πράξης

«Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής

Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)

500945, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση».

Ο Οδηγό Αδειών Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα παρουσιάζεται στο παρακάτω link

https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2022/11/Odigos-Adeion.pdf