Ποσοστό
Ψήφοι
45,00 
38.454
17.367
11.390
10.157
3 ακόμα υποψήφιοι …
20,09 
17.167
5.645
4.697
4.586
3 ακόμα υποψήφιοι …
12,19 
10.413
5.716
3.114
1.765
3 ακόμα υποψήφιοι …
7,60 
6.492
2.780
2.056
1.391
3 ακόμα υποψήφιοι …