Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών

Ερευνών δίνουν στη δημοσιότητα τη μελέτη με τίτλο: Οι κοινωνικοοικονομικές

επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.

Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση του βαθμού επίδρασης της

πανδημίας COVID-19 σε τέσσερις τομείς: στον οικονομικό, στον ψηφιακό, στον

ψυχολογικό και στον κοινωνικό, προκειμένου να κατατεθούν τεκμηριωμένες

προτάσεις πολιτικής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και εργασίας των

εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Στην έρευνα διαπιστώνεται ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα:

• Είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξοι για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην

αντιμετώπιση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

• Διακατέχονται από την αγωνία περί ενδεχόμενης ανεργίας και απώλειας

θέσεων εργασίας.

• Είναι απαισιόδοξοι αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων της

πολιτείας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

• Είναι απαισιόδοξοι σχετικά με την αναμενόμενη πορεία της οικονομίας

βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα.

• Είναι ανήσυχοι αναφορικά με την ψηφιοποίηση της εργασίας. Εκφράζονται

φόβοι ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να επιφέρει μείωση μισθών, αύξηση του

φόρτου εργασίας και νέες ευέλικτες μορφές εργασίας.

To πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3hkYpGB


Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ

http://www.inegsee.gr/

e-mail: info@inegsee.gr