Καλούνται οι επιλεγέντες να προσέλθουν αυτοπροσώπως απαραιτήτως από την

Παρασκευή 16-09-2022 έως και την Πέμπτη 22-09-2022

στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτυχίας τους για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Την ειδικότητα που έχουν επιλεγεί μπορούν να την μάθουν με τους της αίτησης από την διεύθυνση: https://diek.it.minedu.gov.gr

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιλεγέντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν. Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από τη διαδικασία εκπρόθεσμων αιτήσεων του Σεπτεμβρίου (Β’ Φάση)

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την
επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων (Β’ Φάση). Σε περιπτώσεις ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ αυτό καταγράφεται στην αίτηση του υποψηφίου την οποία και υπογράφει. Η πληροφορία αυτή καταγράφεται οπωσδήποτε και στο πληροφοριακό σύστημα ΠΣ Πήγασος από το προσωπικό του Ι.Ε.Κ

Β. Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους Δημόσια ΙΕΚ1, οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια).

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής. (Εξουσιοδότηση μπορεί να γίνει μέσω του gov.gr είτε από Κ.Ε.Π.)

Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε ΕΠΑΛ και σε Δημόσιο ΙΕΚ.


Γ. Αμελήσαντες

Όσοι δεν υπέβαλλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μπορούν να προσέλθουν και να υποβάλλουν εκπρόθεσμη αίτηση εγγραφής σε κενές θέσεις των εγκεκριμένων ειδικοτήτων..


Δ. Επιτυχόντες παράλληλου μηχανογραφικού

Στην περίπτωση κατά την οποία, εγγεγραμμένος μέσω της διαδικασίας του παράλληλου μηχανογραφικού (αποδέχθηκε με γραπτή αίτηση σε ΔΙΕΚ) επιλέχθηκε μέσω της τρέχουσας διαδικασίας και επιθυμεί την φοίτησή του στη νέα ειδικότητα, θα πρέπει να υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ. που είχε αρχικά εγγραφεί υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διαγραφή του ΕΝΤΟΣ της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών Α’ φάσης. Το ΙΕΚ θα πρέπει να καταχωρήσει ΑΜΕΣΑ τη διαγραφή του από την "Κατάρτιση->Επιτυχόντες Παράλληλου Μηχανογραφικού", διαφορετικά θα χαθεί το δικαίωμα εγγραφής.


Ωράριο γραμματείας Δ.Ι.Ε.Κ. 12:00 – 18:00 Τηλ.: 2431075931
Ο Διευθυντής

Μαρολαχάκης Μάριος
Δ.Ι.Ε.Κ. Τρικάλων ☏ 2431075931 Βαθυκλέους 2 Τ.Κ. 42132 Τρίκαλα