Σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2021-2022, σας γνωρίζουμε τα εξής: Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εγγραφή των μαθητών/τριών στις 83 υπό πλήρωση θέσεις στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Λυκείου Τρικάλων μπορούν από Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου  έως και την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 

  • να υποβάλουν και οι δύο γονείς/κηδεμόνες υπεύθυνη Δήλωση στη  Γραμματεία του   4ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Τρικάλων- Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης από 8.30 π. μ έως 13.30 μμ.

  • ή να αποστείλουν και οι δύο γονείς/κηδεμόνες στο e-mail  του Σχολείου: mail@4lyk-trikal.tri.sch.gr  ηλεκτρονικά την Υπεύθυνη Δήλωση οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://4lyk-trikal.tri.sch.gr/autosch/joomla15/ 

Τηλέφωνα επικοινωνίας :  24310-22403,  24310-22060


Αναλυτικότερα 

Σκοποί των ΠΕΙ.Σ. είναι:

α) η ανάπτυξη ερευνητικών, δημιουργικών δράσεων, η πιλοτική εφαρμογή και ο πειραματισμός σε προγράμματα σπουδών, μεθόδους διδασκαλίας, νέο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, νέα διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, 

β) η παροχή της δυνατότητας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των ΠΕΙ.Σ. και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που ανήκουν στην ομάδα όμορων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,

γ) η διάχυση πειραματικών εκπαιδευτικών πρακτικών με τη διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των σχολικών μονάδων της ομάδας όμορων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018,

δ) η εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστημών της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προγραμμάτων πρακτικής άσκησης,

ε) η δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος για έρευνα και η συνεργασία με υποψήφιους διδάκτορες, στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα σχετικά με τις επιστήμες της εκπαίδευσης,

στ) η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,

ζ) η δημιουργία ομίλων δημιουργικότητας και καινοτομίας, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και από άλλα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης,

η) η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων,

θ) η συνεργασία με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα και

ι) ο πειραματισμός σε τρόπους λειτουργίας και διοίκησης του σχολείου.

     Οι στόχοι αυτοί εκπληρώνονται  σε συνδυασμό με τη λειτουργία ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τα νέα γνωστικά αντικείμενα όπως η αστρονομία, η ρομποτική κ.λπ. καθώς και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., και έχουν ως σκοπό τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών όσο και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο λειτουργίας τους αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, αναπτύσσεται καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιούνται συνεργασίες με Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα κ.ά.

    Είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των Πειραματικών  Γενικών Λυκείων είναι κοινό με αυτό των υπολοίπων  Γενικών Λυκείων της χώρας. Η συμμετοχή των μαθητών σε ομίλους, δράσεις, δραστηριότητες είναι προαιρετική. 

    Τέλος, για τη διευκόλυνση των μαθητών και μαθητριών, που φοιτούν στο Πειραματικό Λύκειο, η μετακίνηση πραγματοποιείται δωρεάν από  όλα τα σημεία του νομού Τρικάλων.