Post Top Ad

5 Οκτ 2017

Θέσεις εργασίας στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων

α) Τις διατάξεις του άρθρου 21 Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων: 63 του Ν.4430/2016, 25 παρ. 9, του Ν.4440/2016 και 107 του Ν.4461/2017.

β) Την υπ΄αριθμ.21083/29.8.2017 Ανακοίνωση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες Καθαριότητας ή Εστίασης &Σίτισης.

γ) Την υπ΄ αριθμ. 16512/2017/1/2017/26-9-2017 Εγκριτική απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εννενήντα (199) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ που εδρεύει στα Ιωάννινα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
100
Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΥΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ)
Από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018
(5/νθήμερη -
(6 ωρη ημερήσια απασχόληση)
164
101
Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
(ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  και όχι πέραν της 31-12-2018
(πενθήμερη 6ωρη απασχόληση)
22
102
Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
(ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ)
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018
(5/νθήμερη -6/ωρη απασχόληση)
7
103
Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΥΕ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ)
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018
(5/νθήμερη 6ωρη  απασχόληση)
6
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
100,101,102&103
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.


Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
       

Οι 
καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων , Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου, Τ.Θ 1093 Τ.Κ 45000 Ιωάννινα. Τηλέφωνα για επικοινωνία: 26510-99548, 2651-99552,551-554.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 11.10.2017 έως 20.10.2017
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.7: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «31/03/2017», ‘’για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει , 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)’’,): i) Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.7, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής ακολουθώντας την ίδια διαδρομή με την αναζήτηση του εντύπου αιτήσεως στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).


Κάθε λεπτομέρεια που αφορά την παρούσα περίληψη αναγράφεται στην υπ’αρ. 21083/29-8-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017, θα βρίσκεται αναρτημένη στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Νοσοκομείου και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιωαννιτών και βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.uhi.gr ).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To trikalazoom.gr δίνει την δυνατότητα στους συμπολίτες μας να εκφράζονται ελεύθερα αλλά δεν υιοθετεί τα σχόλια κανενός.
Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια....